Home page
 

Pravna regulativa

Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dole navedenim uslovima i odredbama.

Société Générale Banka Srbija

Upisana u registar Agencije za privredne registre, pod brojem registracije 12314
Osnivaèki kapital: 12.896.202.350,00 RSD
Matièni broj: 07552335
Sedište: Bulevar Zorana Djindjica 50 a/b, 11070 Beograd
Predsednik Izvršnog odbora: Antoine Toussaint

Uslovi korišæenja

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji iskljuèivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati treæim licima.

Informacije koje Société Générale Banka Srbija objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se taènima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja, meðutim, Société Générale Banka Srbija ne jamèi za taènost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka sadržanih na ovoj Internet prezentaciji. Société Générale Banka Srbija može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeæe ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Société Générale Banka Srbija stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim Internet stranama. Uprkos svoj brižljivosti, moguæe je da su se podaci u meðuvremenu promenili. Stoga ne možemo preuzeti odgovornost ili garanciju za aktuelnost, taènost i potpunost informacija.

Iako su se preduzele razumne mere opreza pri saèinjavanju informacija sadržanih na ovoj Internet prezentaciji, naglašavamo da iste nisu namenjene i ne treba da se koriste ili da se na njih poziva bilo koja transakcija obavljena u okviru Société Générale Banka Srbija. Société Générale Banka Srbija nije odgovorna za sadržaj ovih Internet strana, niti za njihovu upotrebu i ne preuzima nijednu obavezu koja može proisteci iz sadržaja prezentacije. Osobe koje su zainteresovane za bilo koji proizvod ili usluge Société Générale Banka Srbija a koji su predstavljeni na ovom sajtu, moraju kontaktirati Société Générale Banka Srbija kako bi se raspitali o svim uslovima i naknadama vezanim za pružanje odredene usluge ili proizvoda.

Molimo Vas da vodite raèuna o tome da slanje poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašæenom pristupu treæih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraæe se nepoverljivom, te Société Générale Banka Srbija ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Iskljuèenje odgovornosti

Saglasni ste da koriste Internet prezentaciju Société Générale Banka Srbija na sopstveni rizik. Société Générale Banka Srbija nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dese prilikom upotrebe Internet prezentacije Société Générale Banka Srbija ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji. Société Générale Banka Srbija neæe biti odgovorna za bilo kakvu specijalnu, indirektnu ili poslediènu štetu ili bilo kakvu štetu koja može proisteæi iz korišæenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Povezivanje na treæe lokacije – linkovi

Linkovi sadržani na ovoj Internet prezentaciji omoguæiæe Vam da izaðete sa stranica Société Générale Banka Srbija. Povezane lokacije nisu pod kontrolom Société Générale Banka Srbija i Société Générale Banka Srbija nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih Internet strana. Société Générale Banka Srbija Vam omoguæava ove veze/linkove radi pogodnosti. Ukljuèenje bilo kojeg linka/veze ne implicira podržavanje takve lokacije od strane Société Générale Banka Srbija.

Autorska prava

Svi elementi na ovoj Internet prezentaciji su zaštiæeni u pogledu autorskog prava, i iskljuèivo su vlasništvo Société Générale Group i Société Générale Banka Srbija. Zadržana su prava u pogledu autorskih prava treæih lica.