Home page
 

Rečnik

Rečnik bankarskih pojmova.


A   B   C   Č   Ć   D      Đ   E   F   G   H   I   J   K   L   LJ   M   N   NJ   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

A

Akcije: Investicija koja podrazumeva deo vlasništva nad kompanijom. Akcije se drugačije nazivaju deonice.

Akcijski kapital: Kapital kompanije podeljen na akcije.

Arbitraža: Istovremena kupovina i prodaja istih finansijskih instrumenata na različitim tržištima po različitim cenama. Profit se ostvaruje bez rizika.

 

B

Baza: Razlika između finansijskog instrumenta koji je predmet trgovine i podloge tog ugovora i cene futures-a.

Bazični poen: Promena u kamatnoj stopi od 1/100 od 1%, prema tome 1 basis point (1 bp) je ekvivalentno 0,01%. 

Beta: Standardna mera tržišnog rizika koji se ne može eliminisati diversifikaciojom.

Blok trgovina: Trgovanje velikim količinama hartija od vrednosti.

Blue-chip akcije: Akcije velikih poznatih kompanija.

Broker: Osoba ili firma koja posreduje za kupca ili prodavca finansijskih instrumenata. Posebne vrste brokera posreduju u trgovini drugim oblicima aktive, npr. nekretninama i dr. Zarada brokera je provizija.

Bull market: Tržište na kome cene beleže značajan rast u nekom periodu.

 C

Call opcija: Kupovna opcija koja svom vlasniku daje pravo, ali ne i obavezu da kupi predmetnu aktivu opcionog ugovora po dogovorenoj ceni u određeno vreme.

Cena na zatvaranju: Poslednja cena po kojoj je bilo trgovanja ili ponderisana cena u određenom vremenskom intervalu koji prethodi kraju aukcije.

Centralni registar: Institucija gde se vode evidencija o vlasnicima hartija od vrednosti i vrši kliring i saldiranje na osnovu zaključenih transakcija sa hartijama od vrednosti.

Churning: Nezakonito trgovanje u cilju naplate provizije bez realnih interesa klijenta. 

 D

Derivat: Instrument čija je vrednost zavisna od vrednosti nekih drugih instrumenta.

Derivati na akcije: Fjučersi ili opcije bazirane na cenama akcija.

Devizno tržište: Tržište na kome pojedinci i firme kupuju i prodaju strane valute.
 
Diskont kod dužničkih hartija: Razlika između kupovne cene i nominalne vrednosti.

Diskontna stopa akcijskog kapitala: Zbir realne kamatne stope na nerizičnu aktivu, inflacione premije i premije na rizik. Može se izračunavati i pomoću drugih jednačina preko CAPM. U osnovi CAPM tvrdi da je očekivana stopa prinosa na hartiju od vrednosti ili portfolio jednaka stopi prinosa na bezrizičnu aktivu uvećanu za riziko premiju.

Diversifikacija: Investiranje sredstava u različitu vrstu aktive ili hartija od vrednosti u različitim vremenskim intervalima i na različitim tržištima.

Dividenda: Deo dobiti kompanije koji se isplaćuje akcionarima u novcu i/ili kroz emisiju novih akcija. 

Dividendni prinos: Odnos dividende po akciji i tekuće tržišne cene jedne akcije.

Dnevni nalog: Nalog za kupovinu ili prodaju hartija koji se može izvršiti samo u toku jednog dana odnosno aukcije.

Dobit po akciji: Odnos neto dobiti firme i ukupnog broja akcija.

Dospeće: Datum kada nominalna vrednost obaveznice mora da se isplati investitoru.

Duga pozicija: Pozicija kupca hartija koji još uvek nije prodao te hartije.

 E

EBIT: Operativni profit kao razlika poslovnih prihoda i rashoda

EBITDA: Jedan od pokazatelja vrednosti novčanog toka, izračunava se dodavanjem troškova po osnovu umanjenja vrednosti materijalne imovine (eng. Depreciation) i umanjenja vrednosti nematerijalne imovine (eng. Amortization) operativnom profitu (EBIT).      

Ex-dividend day: Dan u kome akcionari koji su evidentirani u Centralnom registru imaju pravo na dividendu, dok posle tog dana bez obzira na sticanje ili prodaju akcija pravo na dividendu se ne može steći niti izgubiti.

 F

Fibonači brojevi: Niz brojeva koje je razvio italijanski matematičar Leonardo Fibonacci u 13-om veku. Ovde je svaki sledeći konsekventni broj jednak zbiru dva prethodna konsekventna broja. Ovi brojevi se koriste u tehničkoj analizi.

Finansijski savetnik: Savetnik koji treba da poseduje široko znanje iz svih oblasti investiranja. 

Fjučers ugovor (Futuers): Ugovor koji obavezuje da se kupi ili proda neka roba ugovorenog datuma u budućnosti za ugovorenu cenu. Datum isporučenja, veličina ugovora, pravila i obaveze su standardizovani. 

Float: U oblasti hartija od vrednosti to je broj emitovanih akcija kojim se može trgovati bez posebnih ograničenja.

Fond rasta: Fond koji investira u akcije uspešnih kompanija od kojih se očekuje  da nastave dugoročni postepeni rast.

Fond prihoda: Fond koji ima strategiju zasnovanu na tekućim prihodima uključujući akcije i obveznice.

Forex of FX: Valute drugih zemalja.

Fundamentalna analiza: Analiza zasnovana na računovodstvenim i tržišnim koeficijentima, vlasničkoj strukturi, industriji i položaju kompanije, menadžmentu, analizi rizika, korelaciji sa makroekonomskim indikatorima, teoriji poverenja i dr. 

 G

Gan analiza Analiza o tržišnim pokretima po polvačenju trend linije od bitnije (visoke i niske) tržišne cene po specifičnim uglovima. Najbitnija linija je 45 stepeni, osnovana na bazi proporcije jedan prema jedan između cene i vremena. Channel linije se takođe mogu crtati. Kada tržište raste Gann linije se koriste kao support, a kada tržište pada onda se koriste kao resistance. 

Glavnica: Iznos napisan na licu hartije od vrednosti i isključen od kamate ili premije. Taj iznos se koristi za obračun kamate na hartije od vrednosti. 

 H

Hartija od vrednosti: Finansijski instrument koji vlasniku daje određena prava i/ili utvrđuje određene obaveze.

Heđžing: Smanjivanje rizika od držanja spot pozicija posedovanjem finansijskih derivata. 

 I

Inicijalna javna ponuda (IPO): Akcije koje se prvi pit emituju i pri tom se prodaju svim zainteresovanim kupcima.

Indeksni fond: Fond koji investira po osnovu performansi indeksa čije kretanje targetira kao sopstvenu očekivanu stopu prinosa.

Indikativna cena hartija od vrednosti: Cena hartija od vrednosti postignuta na zatvaranju na prethodnoj aukciji. 

Institucionalni investitori: Organizacije kao što su banke, osiguravajuća društva, penzioni fondovi, investicioni fondovi, i dr.

Istoriska najveća i najmanja cena: Najviša i najniža tržišna cena neke hartije od vrednosti za sve vreme trgovine te hartije.

Investicioni fond: Tip investitora koji podrazumeva sredstva velikog broja investitora kojima upravljaju profesionalci. Osnovne vrste su otvoreni, zatvoreni i privatni investicioni fondovi.

 J

Javna ponuda za preuzimanje (TOB~Take Over Bid): Ponuda fizičkog ili pravnog lica da kupi 100% akcija sa pravom glasa ciljanog društva.

 K

Kapitalna dobit: Pozitivna razlika između kupovne i prodajne cene.

Kapitalni gubitak: Negativna razlika između kupovne i prodajne cene.

Knjigovodstvena vrednost akcije: Cena dobijena na osnovu bilansnih pokazatelja (ukupni kapital podeljen sa ukupnim brojem akcija).

Klase akcija: Akcije sa različitim pravima u okviru iste vrste (obične i prioritetne) akcija.

Komercijalni zapisi: Kratkoročna dužnička hartija od vrednosti koju emituju kompanije.

Komisija za hartije od vrednosti: Institucija koja se bavi donošenjem zakonskih propisa i kontrolom rada svih učesnika na finansijskom tržištu.

Konvertibilne obveznice: Obveznice koje svojim vlasnicima daju pravo zamene u druge finansijske instrumente.

Konvertibilne prioritetne akcije: Vrsta akcija koje svojim vlasnicima daju pravo zamene u obične akcije.

Kratka pozicija: Pozicija prodavca hartija od vrednosti. 

Kriva prinosa: Kriva koji pokazuje odnos između prinosa i dospeća za grupu sličnih hartija od vrednosti.

Kratka pozicija: Pozicija prodavca hartija od vrednosti.

Kros valutni spredovi: Transakcije gde se fjučers ugovor u vezi sa različitim kamatnim stopama kupuje i prodaje.

Kupovna cena (Ask): Cena pod kojoj investitor hoće da kupi finansijski instrument.

Kupon: Nominalna godišnja kamatna stopa od finansijskih instrumenta. Piše se kao procenat. Ova kamata se plaća vlasniku hartija od vrednosti od strane emitenta. Kupon se najčešće plaća godišnje, na šest meseci i na tri meseca.

Korporativne obveznice: Obveznice emitovane od strane korporacija.

Kotacija: Ponuda za kupovinom hartija i ponuda za prodajom hartija na određenom tržištu u određenom periodu.

Korekcija: Pad cena posle visokog rasta cena hartija od vrednosti.

 L

Likvidnost (eksterna): Mogućnost da se kupi ili proda veliki broj finansijskih instrumenata u kratkom vremenskom periodu bez velikog uticaja na cenu instrumenata.

Likvidnost (interna): sposobnost preduzeća da izvršava kratkoročne obaveze. 

Limit nalog: Nalog dat brokeru od strane klijenta kojim se određuje cena; nalog može biti izvršen jedino ako tržište dotakne tu ili bolju cenu.

 M

M&A (Spajanje ili pripajanje kompanija / akvizicije): Spajanje podrazumeva nastanak nove kompanije od dve kompanije slične veličine, pripajanje podrazumeva da se postojećoj većoj kompaniji priključi manja, akvizicija podrazumeva sticanje značajnog dela vlasništva u nekoj kompaniji.

Margina održanja likvidnosti: Deponovana sredstva do visine donjeg propisanog nivoa.

Market Majker: Ovlašćena finansijska institucija ili osoba koja kupuje ili prodaje na sekundarnom tržištu.

Municipalne obveznice: Obveznice koje emituje lokalna samouprava. Gradovi, opštine i sl.

 N

Najviša i najniža cena: Rang u trgovanju, najviša i najniža cena u vreme dostignuta u toku jednog dana na berzanskom tržištu.

Nalozi kupovine: Brokeru daje klijent koji želi da kupi akcije. Pre davanja naloga klijent mora imati dovoljno sredstava na namenskom računu za kupovinu akcija. Nalog može biti nalog po tržišnoj ceni ili ne više od cene izražene u određenom broju.

Nalozi prodaje: Brokeru daje klijent koji želi da proda svoje akcije. Klijent ima mogućnost da da nalog po tržišnoj ceni ili nalog ne manji od svoje  cene. Kada klijent da nalog po tržišnoj vrednosti on prihvata cenu od +/- 20% na trgovanju. Kada klijent da cenu ne manje od, njegove akcije se ne mogu prodati ispod naznačene cene.

Namenski novčani račun klijenta: Otvara klijent kod banke člana Centralnog registra, i ovaj račun se potom koristi za novčano saldiranje klijentovih transakcija.

Neprijateljsko preuzimanje: Pokušaj kupovine značajnog ili kontrolnog paketa akcija protivno volji menadžmenta kompanije. 

Nestandardizovano terminsko tržište (Forward market): Terminsko tržište koje nije standarizovano.

Neto vrednost imovine (net asset value - NAV): Vrednost investicije ulagača u investicioni fond, izračunava se tako što se od ukupne aktive oduzmu ukupne obaveze i podele brojem akcija odnosno investicionih jedinica.

Nominalna vrednost: Administrativno utvrđena vrednost akcije od strane akcionara ili od strane njih ovlašćenih organa, na razvijenim tržištima često i ne postoji kod akcija, u tom slučaju postoji samo knjigovodstvena vrednost i tržišna cena akcije.

 O

Obične akcije: Hartije od vrednosti koje za razliku od drugih hartija daju pravo na učešće u upravljanju kompanijom.

Obim: Broj trgovanih akcija jedne kompanije ili na celom tržištu. Naziva se i promet.

Obveznica: Najćešće dugoročne dužničke hartije od vrednosti. Emitent se obavezuje da plati vlasniku obveznice glavnicu u roku određenom ugovorom i pripadajuću kamatu.

Obveznice bez kupona: Obveznica koja ne plaća kamatu, ali se emituje sa velikom diskontnom nominalnom vrednošću. Velika razlika između prodajne i kupovne cene stvara velike dobitke. 

Offset: Otvaranje pozicije na suprotnu stranu od postojeće i tako zatvoriti poziciju.

Opcije na akcije: Pravo, a ne obaveza da se kupe ili prodaju akcije.

Opcioni ugovor: Ugovor koji daje kupcu vlasniku pravo, ali ne i obavezu da kupi ili proda određenu robu po ugovornoj ceni pre, ili tačno određenog datuma u budućnosti. Prodavac opcije (writer) ima obavezu da izvrši nalog kupca. Prodajom opcije stiče se premija koju plaća kupac prodavcu opcije.

OTC tržište: Tržište finansijskih instrumenata osnovano van organizovane berze od strane dilera koji trguju direkno jedni sa drugima ili za druga lica.

Otvoren nalog: Nalog dat brokeru koji važi dok se ne izvrši, do isticanje ugovora ili dok se ne poništi od strane nalogodavca. 
 
Open-end mutual fund: Otvoreni investicioni fondovi čije se akcije ili investicione jedinice mogu unovčavati skoro svakog radnog dana. Kroz njih veliki broj malih investitora udružuje sredstva i plasira ih u portfolio koji kreiraju profesionalci.

 P

Pokretni presek: Prosečna cena hartije od vrednosti ili berzanske robe u određenom vremenskom periodu. Protokom vremena ranije cene se zamenjuju kasnije ostvarenim cenama. 

Portfolio: Skup hartija od vrednosti u vlasništvu investitora.

Portfolio menadžer: Savetnik koji upravlja finansijskim portfolijom za račun kupca, često pri punom ovlašćenju da samostalno donosi odluke.

Pozicija kupovine: Duga pozicija, kupovina usled očekivanja rasta cene. Duga pozicija zatvara se prodajom istog iznosa predmeta trgovanja.

Prava vrednost: Termin koji se koristi na terminskom tržištu, a predstavlja spot cene uvećane za neto cost of carry. Na tržištu opcija to je vrednost koja se dobija iz matematičke relacije.

Preferencijalne akcije: Akcije koje obično ne daju glasačka prava njihovim vlasnicima ali omogućavaju prvenstvo prilikom isplate dividende u odnosu na vlasnike običnih akcija.

Premija na rizičnu aktivu: Elemenat diskontne stope koji se izračunava po osnovu procenjenih rizika zemlje, rizika deviznog kursa, poslovnog rizika, finansijskog rizika i rizika eksterne likvidnosti.

Price-to-book ratio (P/B): Odnos tržišne cene i knjigovodstvene vrednosti jedne akcije.

Price-to-earnings ratio (P/E): Odnos tržišne cene akcije i računovodstvene neto dobiti po jednoj akciji. 

Primarno trgovanje hartijama od vrednosti, primarna emisija: Javna ponuda hartija od vrednosti potencijalnim investitorima u postupku izdavanja hartija od vrednosti.

Prinos (tržišni) na akcije: Odnos prihoda od akcije (dividende i/ili kapitalni dobitak) i investirane sume.

Prinos do dospeca: Prinos na dužničke hartije od vrednosti koji investitori ostvaruju držanjem ovih hartija do dospeća.

Prinos na akcijski kapital (Return on Equity): Značajan pokazatelj profitabilnosti, izračunava se kao odnos neto dobiti i vrednosti kapitala kompanije.

Prinos na aktivu (Return on Assets): Značajan koeficijent profitabilnosti, koji se izračunava deljenjem neto dobiti sa ukupnom aktivom kompanije.

Prodajna cena: Cena pod kojoj trader ili market maker hoće da proda finansijski instrument.

Profit-taking: Prodaja hartija od vrednosti posle njihovog brzog rasta cene ukoliko postoji značajna verovatnoća njihovog pada ili stagnacije na dostignutom cenovnom nivou. 

Promena: Razlika između poslednje cene po kojoj se trgovina obavila i poslednje objavljene ask, bid ili trade cena.

Promet: Broj trgovanih akcija jedne kompanije ili na celom tržištu. Naziva se i obim.

Prospectus: Dokument sa bilansnim pokazateljima i ostalim relevantnim podacima o kompaniji čije se akcije nude u slučaju IPO-a, odnosno čijim akcijama se trguje na berzi.

Protivna strana: Suprotna strana transakcije koja je preduzeta.

Put opcija: Prodajna opcija koja daje pravo imaocu, ali ne i obavezu da proda predmetnu aktivu na koju opcija glasi po dogovorenoj ceni i utvrđenom roku dospeća.

 R

Repo stopa: Kalkulacija kojom se određuje iznos kamate koji treba dodati na produženu repo transakciju.

Repo ugovor: Najčešće ugovor između banaka o krakoročnim zajmovima novca, koristi se često kao mehanizam Centralne Banke  za regulisanje novčane mase.

Resistance: Cenovni ili vrednosni nivo iznad koga se ne očekuje rast hartija od vrednosti ili indeksa prema grafikonima tehničke analize.

 S

Securitization (sekuratizacija): Transformaciju kredita u hartije u od vrednosti pri čemu kreditori imaju za sredstvo obezbedjenja aktivu čijem sticanju je kredit namenjen, dok hartije od vrednosti u procesu sekjuritizacije kreditori emituju u cilju pribavljanja sredstava za kreditiranje.

Sektorski fond: Investicioni fond koji investira u hartije kompanija određenog sektora što vodi visokom volatilitetu odnosno riziku.

Sekundarno trgovanje hartijama od vrednosti: Obuhvata svaku prodaju i kupovinu hartija od vrednosti već kupljenih u primarnoj emisiji.

Skalpirati tržište: Trgovanje za male dobitke. Ono obično uključuje otvaranje i zatvaranje pozicija vrlo brzo, obično istog dana, sata ili čak minuta.  

Specijalista: Član berze koji na berzi ima ključnu ulogu u trgovini finansijskim instrumenatima za koje je zadužen, on može da kupuje i prodaje za svoj račun po potrebi.

Špekulacija: Špekulativne transakcije, zauzimanje duge ili kratke pozicije u očekivanju povoljnih kretanja cena, čime se ostvaruje visoka zarada, ako se ta očekivanja ostvare. Moguć je takođe i visok gubitak ako situacija ne odgovara očekivanjima investitora.

Stock split: Povećanje broja akcija u određeneoj srazmeri (npr. 10:1) i srazmerno smanjenje njihove knjigovodstvene vrednosti. Stock split obično rezultira boljom ekternom likvidnošću akcija i blagim rastom cene na kratak rok dok dugoročno fundamentalni pokazatelji kompanije eliminišu uticaj stock splita na cena akcija.
 
Spot tržište: Sadašnje, promptno tržište na kome se isporuka i plaćanje realizuju u roku od najviše dva dana.

Spot Cena: Cena na spot tržištu.

Spred: Istovremena kupovina i prodaja futures ugovora iste robe ili instrumenata sa razičitim mesecom dospeća, ili na različitim tržištima. Spred trgovca ne interesuje u kom pravcu će ići tržište, jedino razlika u ceni oba ugovora.

Stop nalog: Nalog da se kupuje ili prodaje po tržišnoj ceni kada se navedena cena dotakne.

Stragegija pada: Strategije zasnovane na uverenju da će cene pasti.

Svop: Ugovor o razmeni dugova u različitim valutama i/ili obaveza po osnovu kamata

Svop kamatnih stopa: Ugovor između dve stranke o razmeni keša po principijalnoj nacionalnoj sumi koja nije razmenjena. Najpoznatija vrsta je fixed-for-floating swap gde jedna stranka prihvata da plati kamatu stopu do dospeća swap-a u zamenu za floating-rate plaćenje druge strane. 

Support: Cenovni ili vrednosni nivo ispod koga se ne očekuje dalji pad cena odnosno indeksa prema grafikonima tehničke analize. Ukoliko pada ispod support linije na grafiku ipak dođe ona postaje resistance linija I tada je teško predvideti da do kog nivoa se pad može nastaviti.

 T

Tehnička analiza: Predviđanje cena akcija ili vrednosti berzanskih indeksa na osnovu grafikona koji formiraju ranije ostvarene cene akcija odnosno vrednosti indeksa.

Teorija Eliotovih Talasa (Elliot Wave Theory): Teorija koja smatra da tržište ima obrazac koji se ponavlja sa pet talasa rasta pa onda tri talasa pada, sa ovim rastom i padom završava se ciklus. 

Teorija pomeranja cene: Proverava razloge pameranja cena po nekim paternima koristeći grafikone i tehničku analizu.

Tržišna cena hartija od vrednosti: Trenutna cena hartija na berzi.

Tržište kapitala: Mesto na kome se organizovano susreću ponuda i tražnja za akcijama i dugoročnim obveznicama.

Tržišna kapitalizacija: Ukupan broj emitovanih akcija pomnožen tržišnom cenom.

Tržišni nalog: Nalog za neposredno izvršenje naloga koji se daje brokeru da kupi ili proda po najboljoj mogućoj ceni u momentu unosa naloga u trgovački sistem.

Tržište novca: Tržište gde se prodaju i kupuju velike količine novca.

Tik: Minimalna pomeranja cena finansijskih instrumenata.

 U

Ući u poziciju: Akt kupovine i prodaje koji pokazuje dugu ili kratku poziciju.

Underwriter : Grupu banaka koja može ali ne mora da garantuje uspeh emisije. Ona moze preuzeti obavezu otkupa emisije u celosti ili delimično po odredjenoj ceni.

Uzimanje profita: Ostvarivanje profita zatvaranjem postojeće duge/kratke pozicije.

 V

Valutni svop (FX swap): Svop aranžman na međunarodnim berzama o simultanoj kupovini i prodaji indentičnog iznosa jedne valute za drugu na dva različita datuma.

Varanti: Instrumenti koji predstavljau pravo za kupovinu drugih hartija, najčešće akcija po određenim cenama u određenom periodu.

Vlasnički račun klijenta: Otvara klijent kod brokera i na njemu se evidentiraju klijentove hartije od vrednosti kod Centralnog registra HoV.

Volatilitet: Učestalost, brzina i vrednost promene trenda za pojedinačnu hartiju ili tržište (mereno berzanskim indeksima) u posmatranim vremenskim intervalima.

 Z

Zatvoreni investicioni fond: Investicioni fond koji akumulira sredstva velikog broja malih ulagača I plasira ih na finansijskim tržištima ali uz znatno ređe unapred utvrđene isplate u odnosu na otvorene investicione fondove.